Skolen optager elever som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse.
Målet med undervisningen er at styrke den enkeltes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Sideløbende med undervisningen foregår der individuel vejledning og almen orientering om uddannelsesmulighederne.

Den primære vejledning foregår i den daglige kontakt mellem elev og faglærer. Her søges elevens ønsker og muligheder afklaret, dels via samtaler og dels via en forløbsplan. Alle elever tilbydes hjælp til praktikforløb på arbejdspladser eller i kortvarige forløb på uddannelsesinstitutioner. Skolens vejleder kan inddrages af faglærer, eller opsøges af eleverne efter behov.

Det er skolens mål at alle elever fortsætter i et målrettet forløb efter produktionsskoleopholdet. Primært stiles mod uddannelse indenfor det ordinære system eller med støtte for elever med særlige behov.
Der samarbejdes med de lokale uu-centre, kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Dette samarbejde søges hele tiden udbygget til gavn for den enkelte elev.

Efter produktionsskoleopholdet følger vejleder op på elevernes fortsatte uddannelsesforløb i 4 mdr.
3 uger efter ophør på produktionsskolen kontakter vejleder/faglærer eleven for at høre til det videre forløb, – er eleven kommet i gang?, – er der brug for støtte til gennemførelse af forløb?, – eller er der behov for yderligere vejledning?
Relevante samarbejdspartnere inddrages efter aftale med eleven.

Ønsker eleven at gøre brug af fortsat vejledning på skolen står vejleder til rådighed.

Samarbejdsaftaler

Glostrup Albertslund Produktionshøjskole samarbejder med de omkringliggende uddannelsessteder om kombinationsforløb og skolebesøg.
Der er indgået formelle samarbejdsaftaler med NEXT, Københavns tekniske skole, SOSU-C og Handelsskolen BEC.
Desuden er der gennemført kombinationsforløb på Slagteriskolen i Roskilde og TEC i Ballerup.
Samarbejdet udvikles løbende på baggrund af erfaringer med tidligere forløb og elevernes behov.

Se aftaler hér:

Udslusningskommentarer!
Udslusningsstatistik!